PL DE EN

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie
PPH TADplast T. Jędryszczak

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ,,RODO”)

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

  P.P.H. TADplast T. Jędryszczak
  Ul. Połczyńska 67A
  75-816 Koszalin

  Telefon kontaktowy: 94 342 51 95
  E-mail: biuro@tadplast.pl
  Miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy PPH TADplast T. Jędryszczak, ul. Połczyńska 67A 75-816 Koszalin

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/ obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/ przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/ Pana zgodami; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ; -
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PPH TADplast T. Jędryszczak, a w szczególności:
   -> dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   -> prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/ sprzedaży/ produkcji;
   / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;

 3. Pani/ Pana dane zostały pozyskane:
 1. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PPH TADplast T. Jędryszczak;
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy PPH TADplast T. Jędryszczak;
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;

 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu- przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Jako Administrator Pani/ Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/ Pan także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/ Pana strony.